Solvıtech proje

KOBİ TEKNOYATIRIM - Teknolojik Ürün Yatırım Desteği

Programın temel amacı Ar-Ge çalışmaları sonucu ortaya çıkan ürünlere yönelik üretim ve ticarileştirme faaliyetlerine yöneliktir. Bunun yanı sıra özellikle yüksek teknoloji alanında yer alan ithal ürünlere ikame olabilecek yerli ürünlerin imalatı ve ticarileşme çalışmalarını da desteklemektedir. Özetle bu destek programında ticarileşmenin anahtar kavram olduğunu söyleyebiliriz.

2 temel koşuldan hangisi sizin için uygunsa o kapsamda başvuru yapabilirsiniz.

 1. Ar-Ge çalışmaları sonucu ortaya çıkan ürünler için yatırım projesi başvurularında son 5 yıl içerisinde Ar-Ge projesinin başarıyla tamamlandığının belgelendirilmesi gerekmektedir.

Bu belgelendirme için aşağıdakilerden birinin ibraz edilmesi yeterli olacaktır:

 • KOSGEB, kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projelerinin başarıyla sonuçlandığını gösterir belge,
 • İlgili Patent belgesi,
 • Doktora tezi konusu olması,
 • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi,
 • Yurtiçi Teknoparklar içerisinde Ar-Ge çalışması sonucu ortaya çıktığına ilişkin belge,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait Ar-Ge Merkezleri Enstitülerinde yürütülen Ar-Ge çalışması sonucu ortaya çıktığının belgelendirilmesi,
 • 5746 sayılı kanun çerçevesindeki Ar-Ge Merkezlerinde yürütülen Ar-Ge çalışması sonucu ortaya çıktığı belgelenen ve prototip çalışmasını tamamlamış ürün sahibi işletmeler veya her türlü kullanım hakkını süresiz olarak noter onaylı sözleşme ile devir alındığına ilişkin belge,

      2. Söz konusu destek programına başvurunuz yukarıdaki şartları sağlamıyor ise diğer bir seçenek ithalatı azaltıp ihracatı artırabilecek ürünlere ait yatırım projeleridir. Buradaki koşul ise ilgili ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlamasının yanı sıra üretilecek ürünün orta-yüksek veya yüksek teknoloji alanında yer alması gerekmektedir. Ürününüzün CARİ İŞLEMLER HESABINA KATKI SAĞLAYACAK ÜRÜN LİSTESİ’ nde yer alıp almadığını aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz.

https://webdosya.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/kobi-teknoyatirim/11.02.2020/11477224Cari_I%CC%87s%CC%A7lemler_Hesab%C4%B1na_Katk%C4%B1_Sag%CC%86layacak_U%CC%88ru%CC%88n_Listesi_30.03.2021_-duyuru_eki_pdf.pdf

 •  

Düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700.000 TL ve geri ödemesiz 300.000 TL olmak üzere toplam 1.000.000 TL’dir. Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 4.200.000 TL ve geri ödemesiz 1.800.000 TL olmak üzere toplam 6.000.000 TL’dir.

Personel gideri desteğinde destek oranı %100 olup geri ödemesizdir. Diğer destek kalemlerinde ise destek oranı %60 olup bunun da %30’u geri ödemesiz, %70’ i geri ödemelidir.

En az 8 ay, en fazla 36 ay süreli projelerde destek uygulanmaktadır.

Destek programı genel olarak açık olup proje dokümanlarınız hazır ise her zaman başvuru yapabilirsiniz. KOSGEB KOBİ TEKNOYATIRIM Destek programı başvurusu sonrası genellikle 4-6 ay içerisinde sonuç açıklanmaktadır. Projenizin desteklemeye yönelik açıklanacak karar sonrası projeniz başlatılabilir.

Destek programı genel olarak açık olup proje dokümanlarınız hazır ise her zaman başvuru yapabilirsiniz. KOSGEB KOBİ TEKNOYATIRIM Destek programı başvurusu sonrası genellikle 4-6 ay içerisinde sonuç açıklanmaktadır. Projenizin desteklemeye yönelik açıklanacak karar sonrası projeniz başlatılabilir.

 • Makine-Teçhizat,
 • Üretim Hattı Tasarım Giderleri Desteği,
 • Yazılım Giderleri Desteği,
 • Personel Desteği,
 • Eğitim ve Danışmanlık Giderleri,
 • Tanıtım ve Pazarlama Giderleri,
 • Yatırıma konu ürünün ülkemizdeki yenilik düzeyi,
 • İşletmenin projeye konu ürünü üretebilme kabiliyeti,
 • Projeye konu ürünün muadillerine göre farklı yönleri ve üstünlüğü,
 • Yatırım yapılacak ürünün üretime hazır olması ve uygunluk durumu,
 • Yatırımın yapılabilme ve ürünün ticarileşebilme potansiyeli,
 • Üretim sürecindeki kullanılacak yöntem ve teknolojilerin güncel teknolojiler ile uyumluluğu,
 • Risk unsurları ve yatırım sürecindeki muhtemel problemlere dair planlamanın yapılmış olması,
 • Ara çıktılar oluşturularak başarı kriterlerinin somut olarak tanımlanmış olması
 • Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Teknik ve Mali Açıdan Uygunluğu,
 • Proje Maliyetlerinin Proje kapsamı ile ilişkilendirilmiş olması,
 • Proje Maliyetlerinin Uygulama Esaslarında belirtilen Yönergeye Uygun Girilmiş Olması,
 • Projenin Sürdürülebilirlik ve Yerindeliği,
 • Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği,

*Özellikle son dönemde proje çıktılarının Ekonomik yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği bir diğer deyişle Ticarileştirmesi daha fazla önem kazanmıştır.

Solvitech Proje olarak KOSGEB KOBİ Teknoyatırım Destek Programı konusunda projenizin mevzuata uygun olarak yazılması, başvuru dosyasının hazırlanması, başvuru ve onay sürecinin yönetimi, teknik ve mali raporlama ve KOSGEB desteklerinden maksimum oranda faydalanmanız konusunda sizlere uçtan uca danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

KOSGEB desteklerine ilişkin her türlü sorunuz için ilgili formdan talep oluşturabilir, uzmanlarımızdan profesyonel destek alabilirsiniz.

Diğer destek ve hibe programları için için tıklayınız.

Tüm danışmanlık hizmetlerimiz için tıklayınız.

SOLVITECH PROJE

KOSGEB KOBİ TEKNOYATIRIM desteğinden hemen yararlanmak ve detaylı bilgi almak için form doldurabilirsiniz!