Solvıtech proje

Teknopark (Teknokent) Desteği ve Avantajları

Teknopark, Teknokent veya diğer bir ifade ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri; üniversite gibi araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde Ar-Ge faaliyetlerini ve inovatif çalışmalarını gerçekleştirdikleri, katma değeri yüksek ürünlerin ortaya çıktığı, kurumlar arası bilgi ve teknoloji transferine olanak sağladığı ve bu bağlamda devlet kurumlarının KDV, Gelir vergisi, damga vergisi, Sigorta primi vs konularında avantajlar sağladığı organize araştırma ve iş merkezleri olarak tanımlayabiliriz.

Bilinen ilk teknopark 1951 yılında Stanford Üniversitesi öncülüğünde kurulan Silikon Vadisi’dir. Sonraki 20 yıl içinde başta ABD, Avrupa ve Japonya tarafından gelişmeler takip edilmiş ve dünya genelinde yeni teknoparklar ortaya çıkmıştır. 1980’ lerin ortaları ise Teknoparkların en hızlı geliştiği dönem olarak kabul edilmektedir. Türkiye’ nin gündemine girmesi ise 90’ lı yılların sonunu bulmuş, 2001 yılında çıkarılan 4691 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi ile bu konuda somut adımlar atılmıştır.

Bugün gelinen noktada Kasım 2021 itibariyle toplamda 89 Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde 7000’ den fazla firma faaliyet göstermektedir.

*Kaynak: https://www.sanayi.gov.tr/istatistikler/istatistiki-bilgiler/mi0203011501

4691 sayılı kanun kapsamında özetle şu avantajları sağmaktadır;

 • Gelir vergisi: 2022 yılı için kurumlar vergisi oranı %23 olarak açıklanmıştır. Yani normalde 2022 yılı için gelir ve gideriniz arasındaki farkın %23’ünü vergi olarak devlete ödüyorsunuz. Teknopark’ta yer almanız durumunda ise %23’ lük bu vergi yükü üzerinizden kalkıyor ve bu vergiden muaf tutuluyorsunuz. Yalnız bu noktada kazancınızın Yazılım, Tasarım veya Ar-Ge faaliyetleri içermesi gerekiyor. Örnek bir hesaplama yaparsak;

(Gelir- Gider *0,23 )=(200–100)*0,23=23 TL

 • KDV Muafiyeti: Normal şartlar altında Teknoloji Geliştirme Bölgesi dışında kalan firmalar Yazılım, Ar-Ge ve Tasarım faaliyetleri ile ilgili %18 oranında KDV hesaplaması gerekiyor. Ancak Teknopark içerisinde yer alan bir firma iseniz spesifik alanlarda KDV istisnası söz konusudur.

KDV istisnası olan konular; TGB(Teknokent) sınırları içinde üretilen sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları sektörel, oyun, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımlarıdır.

Tekrardan altı çizilmesi gereken husus her konuda KDV muafiyeti söz konusu olmamakla beraber detaylar için danışman veya müşavirlik firmanıza ulaşmanızda fayda olacaktır.

 • Personel Ücretlerinde Gelir Vergisi İstisnası: Teknopark bünyesindeki şirketinizde yer alan Ar-Ge, Tasarım veya destek personelinizin bu faaliyetleri ile ilgili ücretleri gelir ve damga vergisinden istisna tutulmaktadır. Önemli husus olarak bu istisnanın kanunda belirtilen sayı ve nitelik çerçevesinde olması gerekmektedir. Örneğin metrekare başına düşen personel sayısı, destek personeli limiti gibi kanunun öngördüğü detaylara dikkat edilmesi son derece önemlidir.
 • Esnek Çalışma Saatleri: Personel konusuyla bağlantılı olarak en önemli avantajlardan birisi Teknopark’ ta yer alan personelinizin tamamının Teknopark içerisinde yer alması gerekmiyor. %50 oranında Dışarıda Süre Geçirme hakkı yakın zamanda önerilen yasa teklifi ile belirlenecek bölgesel veya sektörel alanlara göre Cumhurbaşkanlığı tarafından %75’ e kadar artırılabileceği açıklanmıştır.
 • Sigorta Primi Avantajı: Teknopark içerisinde yer alan personelinizin indirime esas çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretler üzerinden hesaplanan Sigorta Primi İşveren Hissesinin %50’ si yine teşvik kapsamında ele  alınmaktadır.
 • Gümrük Vergisi Avantajı: Teknopark içerisinde kanun kapsamında yürütülen yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.
 • Yeni Makina ve Teçhizat Alımlarında KDV Avantajı: Kanun kapsamında yürütülen yazılım, AR-GE, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili satın alınacak makine ve teçhizat KDV ödemeden alınabilir. Ancak bu noktada ilgili Teknopark’ ın yönetici şirketinden onay ve izin belgesi alınması gerekmektedir.

Öncelikle başvuru yapacağınız Teknopark için Ar-Ge, tasarım veya yenilik içeren bir projeniz olmalı. Dolayısıyla proje planı, proje ekibi, zaman kaynak planlaması gibi detayları belirlemeniz gerekiyor. Sonraki aşamada ilgili teknopark tarafından istenen diğer bilgi, belge ve dokümanlarla beraber başvuru dosyası hazırlanıyor ve Teknopark portalı üzerinden başvuru gerçekleşiyor. Başvurunuz Teknopark yönetimi ve hakem heyeti tarafından değerlendirildikten sonra uygun bulunması durumunda onaylanıyor.

Sonraki süreçte aylık faaliyet raporu, portal sistemine teknik ve mali bilgilerin girilmesi ve proje tamamlandıktan sonra ise Proje Sonuç Raporunu ilgili portala girmeniz bekleniyor.

Sunduğunuz projelerin Ar-Ge içeriği, teknik ve mali bilgilerin ilgili portala doğru girilmesi,  proje dönem ve sonuç raporlarının mevzuata uygun hazırlanması gibi temel konuların yanı sıra dışarıda geçirilen süre hakkı gibi detay konularda Teknopark yönetimlerinin dikkat ettiği unsurlar olarak öne çıkmaktadır.

Solvitech Proje olarak teknopark danışmanlığımız çerçevesinde aşağıdaki konularda sizlere uçtan uca destek oluyoruz:

 • Teknopark prosedürlerine uygun olacak şekilde Ar-Ge projelerinizin belirlenmesi,
 • Proje Yaşam Döngüsü aşamalarının birlikte oluşturulması (Kapsam, ekip, bütçe vs.)
 • Başvuru dosyası ve sunumunun hazırlanması,
 • Bütün aşamaların 4691 sayılı kanunda belirtilen mevzuata uygun ilerlenmesi,
 • Aylık Teknik faaliyet dönem raporunun hazırlanması,
 • Portal sistemine teknik ve mali bilgilerin girilmesi,
 • Proje sonuç raporunun hazırlanması ve sunulması,

Teknopark süreçleriyle ilgili her türlü sorunuz için aşağıdaki formdan talep oluşturabilir, uzmanlarımızdan profesyonel destek alabilirsiniz.

Diğer destek ve hibe programları için tıklayınız.

SOLVITECH PROJE

Teknopark başvuru süreçleri, teknik ve mali sürdürülebilirlik konularında bize hemen ulaşın!